૨૦ માં સમૂહલગ્ન મહોત્સવમાં દાન ભેંટ નોંધાવી કન્યાદાનમાં સહયોગી બનો

૨૦ માં સમૂહલગ્ન મહોત્સવમાં દાન ભેંટ નોંધાવી કન્યાદાનમાં સહયોગી બનો

🕔18:54, 12.Oct 2017 સમૂહલગ્નમાં દાન ભેંટ નોંધાવવા અંગે વસ્તુઓનું લીસ્ટ નીચે આપેલ છે. આ લીસ્ટ પ્રમાણે જે કોઈ દાન નોંધાવવા ઈચ્છતું હોય તે નીચે આપેલ નંબર પર સંપર્ક કરે. પેજ ૧ પેજ ૨ દાન-ભેંટ નોંધાવવા માટે સંપર્ક  ૧.  રાજુભાઈ ઈશ્વરભાઈ ઓઝા (પ્રમુખ શ્રી) : Read Full Article
૨૦ મો સમૂહ લગ્ન મહોત્સવ

૨૦ મો સમૂહ લગ્ન મહોત્સવ

🕔17:25, 12.Oct 2017 ૨૦ માં સમૂહલગ્ન મહોત્સવ વિશે માહિતી  તારીખ  : ૧૮-૦૨-૨૦૧૮ રવિવાર સ્થળ : બહુચર માતાના મંદિર પાસે, મુ. પાંચોટ, તા. જિ. મહેસાણા   Read Full Article

આવનારા કાર્યક્રમો

No data found, please check the expiration date.

Like us on Social Media

Join Us on below social Media Platforms